1. Sutartyje vartojamos savokos

1.1.   Nenugalimos jėgos aplinkybės – aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintose “Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms” taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

1.2.   Pardavėjas - UAB BILDERA, įm. kodas 125731626,  kontaktinis telefonas +370 52387195 , internetines svetainės adresas https://zaislukaralyste.lt

1.3.   Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo įsigyjantis prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, esančioje internetiniu adresu https://zaislukaralyste.lt

1.4.   Prekė (Prekės) – Pirkėjo elektroninėje parduotuvėje, priklausančioje Pardavėjui, užsakyta prekė (prekės);

1.5.   Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas. Kiekvienas iš jų atskirai gali būti vadinamas Šalimi.

1.6.   Taisykles – šios Prekių pirkimo-pardavimo taisykles.

2.  Bendrosios nuostatos

2.1.   Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant Prekes.

2.2.   Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir atsiskaityti už jas taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

3.  Pirkimo-pardavimo sutartis ir jos sudarymas

3.1.   Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje pasirinkęs norimą prekę arba suformavęs prekių krepšelį, nurodęs visus būtinus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką

„Užsakyti“.

3.2.   Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

4.  Pirkėjo teises ir įsipareigojimai

4.1.   Pirkėjo teises.

4.1.1.  Pirkėjas turi teise pirkti Prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teises aktais.

4.1.2.  Pirkėjas turi teisę vadovaudamasis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“ atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos.

4.1.3.  Prekių pirkimo - pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 4.1.2. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Preke nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė.

4.1.4.  Pirkėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytas teises.

4.2.   Pirkėjo įsipareigojimai.

4.2.1.  Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir atsiskaityti už Prekes ir jų pristatymą.

4.2.2.  Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant padaryti pakeitimus registracijos formoje, jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys.

4.2.3.  Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O jeigu taip atsitinka, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėjo svetainėje „e-juvelyrika“ nurodytais kontaktais, kad Pardavėjas galėtų panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.2.4.  Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5.  Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1.   Pardavėjo teises.

5.1.1.  Pardavėjas turi teisę išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, pažeidžia savo įsipareigojimus. Išskirtiniais atvejais, Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.1.2.  Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali laikinai arba visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą tik pristatęs visas apmokėtas prekes.

5.1.3.  Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.1.4.  Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.1.5.  Pardavėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5.2.   Pardavėjo įsipareigojimai.

5.2.1.  Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2.2.  Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Prekių pristatymą Pirkėjo registracijos formoje nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai pirkėjas raštu informuoja Pardavėją apie pageidavimą prekes gauti kitu tiksliai Pirkėjo nurodytu adresu.

5.2.3.  Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis vadovaudamasis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

5.2.4.  Pardavėjas objektyviai negalėdamas Pirkėjui pristatyti Prekes, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogiška prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo

atsakomybės už Prekių nepristatymą.

5.2.5.  Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6.  Prekių pristatymas

6.1.   Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 5 (penkias) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo(jei pasirinktas išankstinis apmokėjimas) už Prekes, nebent prie Prekes buvo nurodytas ilgesnis terminas. Prekes pristato Pardavėjas, jo įgaliotas atstovas arba kurjerių (pasiuntinių) tarnybos darbuotojas.

6.2.   Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo Prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos, todėl galutinė kaina nurodoma tik suformavus užsakymą.

6.3.   Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Ne veliau, kaip Prekių pristatymo dieną, Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjo elektroninio pašto adresu patvirtinti, kad Prekės yra gautos. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne veliau, kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Nesilaikant šiame sotraipsnyje nustatytos infrmavimo tvarkos laikoma, kad Pirkėjas pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pristatymo neturi.

6.4.   Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti Prekių būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame Prekių perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad Prekės yra perduotos tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame Prekių perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar prekes pristačiusiam kurjeriui, surašyti laisvos formos Prekės pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

6.5.   Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybes už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.6. Pardavėjo prekių pristatymo terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.  Prekių kaina, mokesčiai ir atsiskaitymo tvarka

7.1.   Prekių asortimentas ir kaina nurodomi sutarties sudarymo momentu elektroninėje parduotuvėje. Kainos nurodomos eurais.

7.2.   Pirkėjas atsiskaito už Prekes šiais būdais:

7.2.1. apmokėdamas iš anksto bankiniu pavedimu - tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą. Arba gavęs užsakyma atlieka bankinį pavedimą naudodamasis internetinės bankininkystės paslaugomis

7.3.   Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas Prekes jis gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą, gautą elektroniniu paštu, o  sąskaita-faktūra Pirkėjui pateikiama prekių išsiuntimo dieną elektroniniu paštu, arba vartotojo sąsajoje esančioje nuorodoje. Išankstinėje sąskaitoje ir sąskaitoje-faktūroje nurodoma pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius. Papildomai sąskaitos-faktūros neišrašomos.

7.4. Pristatymo kainą elektroninės parduotuvės sistema paskaičiuota krepšelio suvestinėje.

8.  Prekių kokybė, garantija ir grąžinimas

8.1.   Pardavėjas garantuoja, kad visų Prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje nustatytus ir gamintojo deklaruojamus standartus, o jeigu tokių standartų nėra – įprastinius reikalavimus, keliamus Prekių pardavimui mažmeninėje prekyboje. Prekės yra prekinės išvaizdos, pakuotės yra nepažeistos, tvarkingai supakuotos. Prekės turi Lietuvos prabavimo rūmų įspaudą su gaminį atitinkančia praba.

8.2.   Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo

naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3. Pardavėjo pardaudamoms prekėms galioja garantija, numatyta atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

8.4. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

  

8.5.   Pirkėjas gali grąžinti prekes tik tuo atveju, jeigu:

8.5.1.  prekė yra nesugadinta, nebuvo naudota ir yra prekinės išvaizdos;

8.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.7. Pirkėjas per 2 (dvi) dienas nuo Prekių priėmimo dienos, turi teisę pareikšti Pardavėjui rašytines pretenzijas dėl vėliau pastebėtų ir aktais užfiksuotų neatitikimų. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja išnagrinėti pretenziją per 10 (dešimt) darbo dienų ir esant pagrįstai pretenzijai pasiūlyti Pirkėjui, suremontuoti netinkamą naudoti Prekes(jei tai įmanoma), grąžinti Prekes arba pakeisti jas atitinkančiomis kokybės reikalavimus, arba sumažinti Prekių kainą.

9.  Atsakomybė

9.1.   Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktu duomenų teisingumą. Taip pat Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

9.2.   Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3.   Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.4.   Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas ši asmenį laiko Pirkėju.

9.5.   Pirkėjui užsakius Prekes Pardavėjas gali nutraukti sudarytą sutartį jeigu neturi Prekės, Pardavėjui kilo įtarimas, kad Pirkėjas pateikė netikslius asmens duomenis, ir/arba Pardavėjui nepavyko susisiekti su Pirkėju 3 (trijų) dienų laikotarpyje. Pardavėjas nekompensuoja dėl tokio sutarties nutraukimo atsiradusios žalos.

9.6.   Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus teisioginius nuostolius ar išlaidas dėl šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

9.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.8. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jei tokio nevykdymo priežastis buvo nenugalima jėga ir privalo nedelsiant apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą informuoti kitą šalį.

10.  Baigiamosios nuostatos

10.1.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektronines parduotuvės kontaktais.

10.3.   Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, nagrinėjami ir sprendžiami derybų keliu. Derybų pradžia laikytinas vienos Šalies

raštiškas kreipimasis į kitą, nurodant ginčo dalyką, kaltus Šalies veiksmus, kurie pažeidžia kitos Šalies teises, pažeidimu pašalinimo būdą ir terminus.

10.4.   Visi ginčai, kilę dėl šios Sutarties įgyvendinimo, sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka taikant teismingumą pagal Pardavėjo buveinės adresą.

10.5.   Kiek nenumatyta šiose Taisyklėse, Šalių teisiniams santykiams taikomos Lietuvos Respublikos atitinkamu teises normų nuostatos.